APP365物流软件货运专线零碎怎样盘问运单

   APP365物流零碎货运专线零碎运单录入后,必需要停止【下达入库】,运单只要下达入库后,才可以停止下一步的配载或直达操纵,运单一单下达入库后,运单的信息就不容许停止修正,假如需求修正,必需要有【权限】和【修正运单】的东西才停止修正。

   录入的运单在【运单办理】功用外面可以停止检查,在运单办理功用外面可以选用差别的条件,停止条件盘问运单。

                   e乐彩彩票

(运单办理界面)

    异样也可以在盘问功用的运单盘问外面盘问运单。

                   

(运单盘问功用界面)