APP365微信下单查单相干模块阐明

APP365微服气务提供下单、查单、查运价、查网点等模块,可以集成到你的微信大众号中,让你的客户自助下单、查单、查运价、查网点等。

     

一、效劳范例引见

*一切功用页面在底部有所区分,这里称为完好版和简便版,完好版在页面下方有功用选择按钮。

1、微信下单

Data URI image Data URI image

简便版 完好版

2、运单盘问

Data URI image Data URI image

简便版 完好版

3、运价盘问

Data URI image

完好版

4、网点盘问

Data URI image

完好版

5、(我的)汗青订单

Data URI imageData URI image

Data URI image