APP365新打印插件装置操纵流程

 

 

1.     在设置装备摆设设置装备摆设中,选择插件范例为'Lodop':

              

       2.选择好保管之后,革新页面。

       3.革新后会呈现下载插件(32位)跟下载插件(64位),在我的电脑:右键>>属性外面检查零碎范例是几多位操纵零碎,在设置装备摆设设置装备摆设外面就点击下载几多位

 4.下载后解压点击装置文件停止装置

 

 

 

点击Next表现装置乐成点击确认即可。

 5.装置完成后革新页面就可以选择打印机了